Return to previous page

Tại sao vua bhumibol lại có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân dân Thái Lan như vậy?