Đồng phục học sinh từ xưa đến nay đã thay đổi như thế nào?

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode